Tel: 08-658 39 00

Tolkmetoder

Teckenspråkstolkar

Alla våra anlitade teckenspråkstolkar har genomgått godkänd tolkutbildning av Tolk- och översättarinstitutet eller Skolöverstyrelsen.
De flesta innehar dessutom allmän auktorisation och några har speciell auktorisation inom sjukvård.

Vi har teckenspråkstolkar med upp till 30 års erfarenhet och kan tillgodose de flesta behoven inom teckenspråkstolkning.
Våra tolkar är vana att tolka i både små och stora sammanhang och är flexibla utefter tolkanvändarnas behov.

Vi erbjuder även teckenspråkstolkning mellan talade skandinaviska språk, engelska och svenskt teckenspråk.

Ofta används den felaktiga benämningen ”teckentolkning” på denna tolkmetod och ”teckentolkar” eller ”dövtolkar” på gruppen teckenspråkstolkar. Program, föreläsningar och andra arrangemang som tolkas ska benämnas som teckenspråkstolkat och den rätta yrkestiteln är teckenspråkstolkar.

 

Dövblindtolkar

Alla våra anlitade dövblindtolkar har genomgått godkänd tolkutbildning av Tolk- och översättarinstitutet eller Skolöverstyrelsen.

Vi arbetar utefter Förbundet Sveriges dövblinda (FSDB) definition av dövblindtolkning där tolkningen innehåller tre helt integrerade delmoment; tolkning av vad som sägs, syntolkning och ledsagning.
Dövblindtolkning ges med de tolkmetoder, när och i den omfattning, som personen med dövblindhet önskar.

I vår tolkgrupp finns kompetens för att möta alla de tolkmetoder som är förekommande hos personer med dövblindhet i Sverige
(taktilt teckenspråk, taktil bokstavering, centraltolkning, teckenspråk anpassat för begränsat synfält, tydligt tal, stöd vid användning av höseltekniska hjälpmedel)

Vi erbjuder även dövblindtolkning mellan talade skandinaviska språk, engelska och den tolkmetod personen med dövblindhet använder.

 

Döva tolkar

Våra döva tolkar har teckenspråk som sitt första språk och besitter den språkliga och kulturella erfarenhet som krävs för att kunna tolka mellan andra länders teckenspråk och svenskt teckenspråk, taktiltolka till personer med dövblindhet och relätolka mellan hörande teckenspråkstolkar och tolkanvändare som har behov av döva tolkar.

Beroende på tolksituation arbetar döva tolkar ensamma, i par eller tillsammans med hörande tolkar.

 

TSS-tolkar

För personer som använder tecken som stöd (TSS) har vi ett flertal tolkar med mångårig erfarenhet av att tolka TSS.

Eftersom det råder brist på tolkutbildning för TSS- tolkar använder vi i huvudsak utbildade teckenspråkstolkar i dessa uppdrag.
De har sedan breddat sin kompetens genom träning och erfarenhet.

Vi erbjuder även TSS-tolkning mellan talade skandinaviska språk, engelska och svenskt TSS.

 

Skrivtolkar

Vi erbjuder både formellt utbildade skrivtolkar och skrivtolkar som genom förvärvad kompetens tillgodogjort sig den kunskap och skrivhastighet som krävs för att skrivtolka snabbt och felfritt.

Några av våra anställda tolkar har utbildning i både teckenspråk- och dövblindtolkning, och skrivtolkning.

Vi erbjuder även skrivtolkning mellan talad engelska och skriven engelska, och mellan talade skandinaviska språk, engelska och skriven svenska.

Tolken Jonas Seger med svart kostym, svart skjorta och svart slips tolkar under HRF:s kongress. Han har tolkskylt på sitt vänstra kavajslag och tecknar precis siffran sexton. Bakom honom ser man en väldigt stor skärm med skrivtolkning och på skärmen visas även storbild av presidiet som sitter på scenen bakom Jonas. Man kan också se en del av HRF:s stora logga bakom Jonas.